Varvet

HSS varv i Evedal ger medlemmar möjlighet att vinterförvara, underhålla, utveckla och renovera sina båtar. Varvet används även för att förvara vaggor och båtvagnar sommartid samt även vagnar som förvaras på annan plats vintertid.

På varvet finns en varvsstuga, varvsbod samt ett mastskjul där även HSS truck parkeras. Varvsstugan disponeras av HSS medlemmar under ansvar medan varvsboden endast är tillgänglig för HSS funktionärer.

Vid varvets kaj finns en pelarkran som klarar att lyfta 5,5 ton, en toalettömningsanläggning samt en kista innehållande utrustning för sanering av miljöfarliga utsläpp i HSS hamn.

Varvet är även hemvisten för ångaren Thor under vintersäsongen i en större byggnad mitt på varvet.

Under sommartid är en del av varvet kommunal parkering för att badande gäster skall kunna parkera sina bilar. 

Varvsytan arrenderas av Växjö Kommun.

Varvsplatser

Varvsplatser fördelas av HSS Varvssektion och disponeras enligt ett regelverk som garanterar miljömässig och personlig säkerhet.

Pelarkran

Pelarkranen används för sjö- och torrsättning av båtar tillhörande HSS medlemmar samt andra lyft i samband med arbete på HSS varv.

Sjö- och torrsättning får endast utföras av godkända kranoperatörer enligt nedanstående lista:

Tomas Pettersson 076-882 09 38
Benny Lundberg 070-662 60 95
Bengt Kjellsson 070-220 49 52
Jan-Erik Jonsson 070-939 10 97
Leif Eriksson 076-340 93 94
Jörgen Ahlberg 070-227 56 05
Jörgen Hultman 070-696 13 50
Bengt Jönsson 070-626 87 11
Gunnar Eikman 070-558 33 48
Lars Nikell 073-086 05 75
Jan Torgnyson 070-556 37 87
   

Sjö- och torrsättning sker på båtägarens ansvar och en ansvarsbefrielse skall undertecknas före lyft. HSS tar ut en avgift på 200 Kr för ett lyft vilket betalas via Swish. Ansvarig ideellt arbetande och godkänd kranoperatör skall ersättas med  max 100 Kr om inte annat överenskoms.

Truck

HSS Varvssektion disponerar en truck som används för arbete på varvet och förflyttning av båtar inom varvsområdet.

Av säkerhets och försäkringsskäl får trucken endast köras av utbildade funktiononärer med truckkort enligt nedanstående lista.

Attila Magyari 076-1459329
Anders Ivansson 070-9451769
Bengt Jönsson 070-626 87 11
Lars Nikell 073-086 05 75
Rikard Gustafsson 073-3808998
Peter Thornström 073-0875461
Leif Eriksson 076-340 93 94
Benny Lundberg 070-662 60 95
   
   
   
   


Toalettömningsanläggning

Toalettömningsanläggningen är disponibel för alla båtfarare i Helgasjön under förutsättning att dom tillhör en båtklubb kopplad till "Helgasjörådet".

Användning skall ske enligt uppsatt instruktion och eventuella fel anmäls skyndsamt till HSS Varvssektion.

Miljösanering

Kistan innehållande utrustning för miljösanering skall användas så snart ett miljöfarligt utsläpp observeras eller förväntas i HSS Hamn.

Användning rapporteras till HSS Varvssektion för återanskaffning av förbrukad materiel.

Funktionärer

Du finner Varvets funktionärer under rubriken Kontakt.

Ordningsregler

Om du är osäker om vad som gäller avseende HSS Varv så läs HSS Ordningsregler.

Åk till toppen