Ordningsregler för Helgasjöns Segelsällskap

Antagna av HSS styrelse, juli 2021

Bakgrund

Helgasjöns Segelsällskap (HSS) har ordningsregler inom olika områden men tidigare inga publicerade allmänna regler i enlighet med HSS stadgar. Vidare finns sedan länge inarbetade rutiner och regler som inte är dokumenterade på ett bra sätt.

Med anledning av HSS utveckling de senaste åren och båtlivets expansion i samhället har HSS styrelse fastställt ett antal övergripande ordningsregler som gäller för medlemskap i HSS.

Om medlem efter upprepade förseelser och två tillsägelser inte förändrar sitt bruk av anläggningar, eller på annat sätt bryter mot HSS regler, riskerar medlem att uteslutas ur föreningen (enligt föreningens stadgar 3:6, Medlems uteslutning).
1. Den första tillsägelsen är muntlig och ska framföras så att medlemmen förstår innebörden av samtalet. Tillsägelsen ska föregås av en utredning av styrelsen och meddelas av en av dess medlemmar snarast.
2. Den andra tillsägelsen är skriftlig och författas, efter utredning, av HSS styrelse. Tillsägelsen skickas då via mail, alternativt post i de fall e-postadress inte finns tillgänglig. En kopia av styrelsens utredning bifogas alltid tillsägelsen. Vid eventuellt fortsatta överträdelser kommer medlemmen föreslås bli utesluten ur föreningen, vid nästkommande årsmöte.

Struktur

HSS har följande dokument som tillsammans utgör HSS ordningsregler:

⮚ Övergripande ordningsregler för medlemmar i HSS (detta dokument).

⮚ Allmänna förhållningsregler för HSS medlemmar i Evedal (bilaga 1).

⮚ Avtalsvillkor och ordningsregler kopplat till båtplatsavtal i HSS Hamn Evedal (bilaga 2).

⮚ Avtalsvillkor och ordningsregler kopplat till HSS Varv Evedal (dokument saknas).

⮚ Ordningsregler vid besök på HSS klubbholme Bergö (dokument saknas).

⮚ Ordningsregler avseende användandet av HSS nyckeltagg.


Övergripande ordningsregler för medlemmar i HSS

Allmänt

Helgasjöns Segelsällskap är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båt och friluftsliv i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.

Syftet med HSS ordningsregler är att skapa en trivsam och säker miljö för båtliv och föreningens verksamhet.
Det är alla medlemmars skyldighet att själv informera sig om gällande regler via HSS hemsida i enlighet med HSS stadgar.

Det är ett gemensamt ansvar för HSS medlemmar att följa upp att detta regelverk följs och att HSS resurser endast används av HSS medlemmar. För att underlätta detta skall alltid en aktuell matrikel finnas i Sjöborgen, Varvsstugan och på Bergö.

Om HSS regler bryts skall hen informeras vad som gäller på ett vänligt och sakligt sätt. Om en diskussion uppstrå skall HSS medlem avbryta samtalet och kontakta HSS styrelse eller om så behövs Polisen.

Det är viktigt för HSS utveckling att medlemmar behandlar varandra på ett bra sätt och har respekt för varandras personligheter. HSS ordningsregler skall följas och bygger vår gemensamma säkerhet och trivsel.

All utrustning som används vid nyttjande av HSS resurser skall vara märkt med HSS medlemsnummer. Detta avser båtar och trailer. HSS medlemsnummer ska vara väl synligt. Märkutrustning skall tillhandahållas av HSS.

HSS Hamn Evedal

Följande regler gäller för HSS medlemmar som tilldelats båtplats eller framför sin båt inom HSS hamnområde Evedal.

⮚ Båtar som framförs inom av HSS arrenderat hamnområde får inte ha en hastighet överskridande 3 knop eller dra upp svall som stör förtöjda båtar.

⮚ Mycket stor försiktighet skall iakttagas avseende badande gäster, passerande kanoter och andra oskyddade personer som befinner sig i området.

⮚ Endast medlemmar med godkänt båtkort i BAS kan förtöja i HSS Hamn och då på den plats som avtalet anger. Undantaget är peket på Sjöborgsbryggan samt Varvskajen där regler enligt nedan gäller för alla som har båt i Helgasjön och tillhör båtklubb kopplad till Helgasjörådet.

⮚ Bryggorna i HSS Hamn Evedal är avsedda för förtöjning av medlemmarnas båtar och deras umgänge. Båtägaren ansvarar för att lugn råder vid bryggplatsen mellan 21:00 och 07:00. Privata bryggfester får inte störa övriga bryggplatsinnehavare och normala umgängesregler och städning gäller.

⮚ Båtplatsinnehavare skall sjösätta och förtöja sin båt senast den 1 juli aktuellt år. Om inte detta sker skall platsen i god tid anmälas till HSS Hamnsektion för uthyrning i 2:a hand.

⮚ Peket är tilläggsplats för lastning och lossning av materiel samt ombordstigning. Det är förbjudet att lägga till med större båtar då peket inte klarar större belastning och det är förbjudet att förtöja längre än 60 minuter.

⮚ Varvskajen är en service- och arbetskaj för sjösättning, torrsättning, toalettömning och andra tillfälliga åtgärder på medlemmarnas båtar. Toalettömningen disponeras av medlemmar i Helgasjörådets båtklubbar. Det är inte tillåtet att lämna båten förtöjd vid varvskajen utan uppsikt eller tillsyn och råder det osäkerhet skall HSS Hamnsektion eller Varvssektion kontaktas. Uppsatt informationsskylt gäller.

⮚ Det är inte tillåtet att köra bil på Varvsbryggan. Finns det ett angeläget behov skall tillstånd inhämtas från hamnsektionen.

HSS Varv Evedal

Utöver de regler som är kopplade till varvsplatsavtal (finns ej i dag) gäller följande avseende HSS Varv Evedal.

⮚ HSS Varv Evedal regleras formellt genom det arrendeavtal som tecknas med Växjö Kommun som är markägare. I detta avtal regleras att det är allmän parkering på en markerad yta mellan den 15 maj och 15 september under kommunens ansvar. Övriga varvsytor disponeras endast av HSS medlemmar.

⮚ HSS Varv är primärt avsett för medlemmarnas båtar och tillhörande utrustning. Parkering av medlemmars bilar kan ske mellan sjösättning och torrsättning i mån av plats och att det inte hindrar arbete med båtar. Parkerade bilar skall ha HSS medlemsnummer väl synligt.

⮚ Varvsytorna utmed varvskajen och framför sjösättningsrampen får inte nyttjas för parkering då det hindrar avsedd funktion. Lastning och urlastning m.m. är tillåten men det är inte tillåtet att lämna bil eller båt utan tillstånd från HSS Varvs- eller Hamnsektion.

⮚ HSS hamnkran får endast användas för att hantera medlemmarnas båtar eller inom sektionernas verksamheter (försäkringsvillkor). Vid hantering av medlemmars båtar får endast medlemmar med lyftbehörighet använda kranen. En förteckning över medlemmar med lyftbehörighet skall finnas på HSS hemsida (Varvet).

⮚ HSS truck får endast köras av medlemmar med av HSS beslutad behörighet. En förteckning över medlemmar med truckbehörighet skall finnas på HSS hemsida (Varvet).

⮚ Bommen på vägen ner till varvet skall vara låst från den 16/9 till den 14/5. Låset går att öppna med HSS låstagg.


HSS Varvsstuga Evedal

⮚ HSS Varvsstuga Evedal är avsedd för HSS medlemmar med familj. Användandet av stugan är avsedd att vara av enklare karaktär såsom fikapaus, dusch eller toalettbesök och paus vid arbete på varvet, exempelvis vid båtrenovering. Stugan får ej och skall ej användas till privata fester eller andra sammankomster med vänner och bekanta. HSS anläggningar disponeras av medlemmar med familjer.

⮚ Stugan får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner sig ovälkomna, att nyttja stugans kök och toalettresurser. Med detta menas att större sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende eller nedskräpning.

⮚ Rökning är förbjuden i stugan och på verandan.

⮚ I stugan uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt besök och ta med sig det avfall som uppstår.

⮚ Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt uppsatt instruktion.

⮚ Dörren till Varvsstugan skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess omedelbara närhet.

HSS Klubbhus Sjöborgen

⮚ HSS Klubbhus Sjöborgen är avsedd för HSS medlemmar med familj och nära vänner i mindre sällskap om 4–5 personer.

⮚ Huset får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner sig ovälkomna, att nyttja husets veranda, kök, rum och toalettresurser. Med detta menas att större sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende eller nedskräpning.

⮚ Sjöborgen är inte bokningsbar och alla ges tillträde och används i samförstånd mellan medlemmar och dess familjer. Undantaget är de möten som HSS genomför i konferensrum eller på veranda.

⮚ I huset uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt besök och ta med sig det avfall som uppstår.

⮚ Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt uppsatt instruktion.

⮚ Dörren till Sjöborgen skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess omedelbara närhet.


HSS Klubbholme Bergö

HSS Klubbholme Bergö är avsedd för HSS medlemmar med familj och nära vänner i mindre sällskap om 4–5 personer.

⮚ Klubbholmen får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner sig ovälkomna, att nyttja stugans kök och toalettresurser. Med detta menas att större sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende eller nedskräpning.

⮚ Hundar får ej gå lösa på ön.

⮚ I stugan uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt besök och ta med sig det avfall som uppstår. Inget avfall lämnas kvar på ön, det är varje individs skyldighet att ta med sig tillbaka det de tog med sig dit.

⮚ Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt uppsatt instruktion.

⮚ Dörren till stugan skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess omedelbara närhet.

Ordningsregler avseende användandet av HSS nyckeltagg

Din erhållna nyckeltagg är ett värdeföremål! Den representerar det sammanlagda värdet av allt det som förvaras i de utrymmen till vilka taggen passar.

Regler för innehav av nyckeltagg.

Du är som tagginnehavare skyldig:

⮚ att handha och förvara kvitterad tagg på betryggande sätt,

⮚ att omedelbart underrätta HSS medlemsansvarig vid eventuell förlust,

⮚ att vid misstanke om otillbörligt utnyttjande av taggen medverka till att utredningen ej
försvåras.

OBS! Nyckeltaggen är personligt och får endast innehas av registrerad HSS-medlem och taggen får ej lånas ut i andra hand. Vid medlemskaps upphörande skall taggen förstöras.

Det är ett förtroende med ansvar och krav som är kopplat med kvittering och mottagande av HSS-nyckeltagg. Förvara och bruka den väl!

Åk till toppen