Miljöpolicy

HSS följer de riktlinjer som anges av statliga och kommunala myndigheters regelverk vad gäller hantering av giftiga ämnen och annat avfall.

1. Båtbottenfärger får ej vara giftiga enligt kemikalieinspektionens föreskrifter för sjöar och vattendrag.

2. Renskrapning av båtar med giftig färg skall ske på ett säkert sätt utan spill. Borttagna färgrester lämnas till kommunens mottagning för giftigt avfall.

3. Vi verkar för att äldre tvåtaktsmotorer med förgasare fasas ut eller körs på alkylatbensin.

4. Varvsområdet skall hållas rent. Huvudregeln är att allt som du tar till varvet tar du bort när det inte behövs mer. Färg, lösningsmedel mm tas hem eller förvaras i båten över natten.
Använd giftfri (grön) glykol.

5. Lådan med saneringsmaterial vid oljespill mm skall användas vid behov och hållas i ordning och kompletteras vid behov.

Det är alla medlemmars ansvar att vid ett olje/bensinspill i hamnen lägga ut länsar för att begränsa spridning och suga upp föroreningarna. När föroreningarna är bort tas länsarna upp och lämnas till destruktion. Meddela Hamnsektionen att länsar har använts och behöver ersättas.

För fullständig information refererar vi till Svenska båtunionens miljöproram.

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/11/SBU-Miljoprogram-2018.pdf

Åk till toppen