Avtalsvillkor.

Båtplatsinnehavare.

Båtplatsinnehavare är den medlem i Helgasjöns Segelsällskap som erhållit hyresrätt till båtplats. Flera medlemmar kan inte vara innehavare till en och samma båtplats.

Båtplatsinnehavare kan överenskomma om byte av plats om detta godkänns av Hamnsektionen.

En fungerande mailadress är ett villkor för att erhålla båtplats.

Båtplats

Båtplats är den av Helgasjöns Segelsällskap upplåtna och numrerade platsen som registrerats i BAS. På båtplatsen anbringade förtöjningsanordningar såsom båtbommar, förtöjningsringar, pollare etc får inte avlägsnas, bytas ut eller modifieras utan Helgasjöns Segelsällskaps medgivande.

Helgasjöns Segelsällskap förbehåller sig rätten att omfördela båtplatserna mellan båtplatsinnehavarna med avseende på båtbredd, djupgående etc om säkerhetsskäl eller båtbyte så motiverar. I första hand eftersträvas samråd men omfördelning kan ske även om samråd ej erhålls.

Båt som efter avtalstidens slut kvarligger på båtplatsen, utan att överenskommelse om förlängning av avtalstiden träffats, äger Helgasjöns Segelsällskap rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.

Båtplats som från säsongens början, till det datum som anges i ordningsföreskrifterna på HSS webbplats, inte nyttjats av för på platsen angiven båt enligt registrering i BAS, äger Helgasjöns Segelsällskap rätt att återta båtplatsen för vidareförmedling till medlem i båtplatskön, om inte särskild skriftlig överenskommelse om annat träffats mellan Helgasjöns Segelsällskap och båtplatsinnehavaren.

Dispens kan ges till nästföljande år under förutsättning att båtplatsen tillfälligt överlåtits till Helgasjöns Segelsällskap för uthyrning i andra hand till annan medlem. Denna dispens kan endast ges för två efterföljande år och maximalt fem år.

Vid uthyrning i andra hand betalar ordinarie båtplatsinnehavare fastställd avgift och får själv inkassera högst motsvarande belopp av tillfällig användare. Tillfällig användare ansvarar för att vaktgång genomförs enligt utsänd kallelse.

Lämnas båtplatsen tom, och inte lämnas för uthyrning i 2:a hand, i två efterföljande år återgår bryggplatsen till HSS och förmedlas ur bryggkön.

Nyttjanderätt

Båtplatsinnehavaren har rätt att nyttja båtplatsen till den båt som anges i båtkortet. Båtplatsinnehavaren får inte utan Helgasjöns Segelsällskaps skriftliga medgivande, förtöja annan båt, uthyra, utlåna båtplatsen. Båtplatsinnehavaren kan inte försälja eller överlåta båtplatsen.

Återlämnande av båtplats

Båtplatsinnehavare är skyldig att själv bortforsla boj och bojtyngd inom två veckor efter avtalstidens slut, annars tillfaller detta Helgasjöns Segelsällskap och bortforslas på båtplatsinnehavarens bekostnad.

Det är inte tillåtet att avlägsna bojen och lämna kätting och sänke.

Båtplatsinnehavare som på egen begäran återlämnar båtplats för vidareförmedling till medlem i båtplatskön, erhåller fyra års bonus i bryggkön, under förutsättning att medlemskapet i Helgasjöns Segelsällskap upprätthållits sedan återlämnandet.

Värdering av båtbommar och bojar

Vid överlämnande av båtplats med permanenta anordningar (stolpar eller båtbommar) ska dessa överlåtas till tillträdande båtplatsinnehavara till av Helgasjöns Segelsällskap beslutat pris. Godkänner och betalar inte tillträdande båtplatsinnehavare inom 30 dagar efter avtalstecknandet denna kostnad upphör dennes avtalet att gälla.

Styrelsen har tagit följande beslut gällande värderingen av de av bryggplatsinnehavaren inköpta båtbommarna samt befintliga stolpar vid varvsbryggan.

> Fast värde för lång och kort båtbom vid Mittbryggan: 2000 Kr

> Fast värde för bommar på Sjöborgsbryggan och Sydbryggan: Enligt avtalad nedskrivningsplan

> Fast värde för stolpe äldre vid Varvsbryggan: 1000 Kr

> Fast värde för stolpe (2023) vid Varvsbryggan: Enligt avtalad nedskrivningsplan

Värdering av båtplatsens lösa utrustning (boj, kätting, bojtyngd, fasta fendrar, trappor etc, är en affär mellan gammal och ny båtplatsinnehavare. Normalpriset brukar variera mellan 500 Kr till 700 Kr beroende på dess standard. Priset får ej överstiga anskaffningsvärdet. Uppnås ingen överenskommelse skall utrustningen avlägsnas av den som lämnar bryggplatsen.

Ansvar

Helgasjöns Segelsällskap fritages från ansvar för:

> Båtar förtöjda i hamnarna.

> Sjösättning/torrsättning av båtarna.

> Egendom tillhörig båtägare.

Åk till toppen