HSS avgifter för 2022, b
eslutade på årsmöte i januari 2022

Denna information finns fördjupad om du följer denna länk.

Medlemsavgifter

För seniormedlemmar finns två kategorier:

> Aktiv medlem då man nyttjar HSS resurser som hamn, varv, ramper, stugor m.m.

> Passiv medlem då man är stödjande medlem eller står i bryggkö.

Som aktiv medlem disponerar man följande:

> Egen nyckeltagg till HSS anläggningar.

> Hamnplats om sådan erhållits.

> Varvsplats om sådan erhållits.

> Ramper i Evedal.

> HSS klubbstuga Sjöborgen och Varvsstugan i Evedal.

> HSS klubbholme Bergö med bryggor, grillplatser, toaletter och stuga.

> HSS klubbtidning ”Underrättelser för Helgasjöfarande” (UfH).

Som passiv medlem disponerar man inte HSS resurser men kan stå i bryggkön, deltaga i aktiviteter och evenemang samt erhåller klubbtidningen UfH.

Aktiv medlem är skyldig att erlägga verksamhetspant som återfås genom rabatt efterföljande år vid deltagande i av HSS anordnade pantaktiviteter, t.ex. varvsstädning.

Medlemsavgift, aktiv senior                                  600 Kr
Obligatorisk pantavgift för aktiv senior.                 300 Kr
Medlemsavgift, passiv senior                                300 Kr
Medlemsavgift, junior, 0-16 år                                 30 Kr

Brygg- och bojavgifter

Bryggplatser kostar 500 Kr x platsens bredd i meter per år på samtliga HSS bryggor i Evedal.

För följande exempel på platsbredder blir därmed avgiften enligt nedan:

2,0 meter                                                    1000 Kr
2,5 meter                                                    1250 Kr
3,0 meter                                                    1500 Kr
3,5 meter                                                    1750 Kr
4,0 meter                                                    2000 Kr

Bojavgift, Evedal                                          700 Kr

På bryggor med bommar eller stolpar betalas och ägs den inre bommen/stolpen av bryggplatsinnehavaren. Vid erhållande av bryggplats med bom/stolpe måste den inre bommen/stolpen betalas enligt fastställd nedskrivningsplan. Kontakta Hamnsektionen för information.

På bryggor utan bommar samt på svajplatser betalas och ägs förtöjningsutrustningen av bryggplats- eller svajplatsinnehavaren.

Bryggkö

Engångsavgift för att stå i brygg- och bojkö: 500 Kr.

Vid tilldelad bryggplats stryks man ur kön och engångsavgiften är förverkad.

Varvsavgifter

Varvsavgiften för vinterförvaring är 50 Kr per kvadratmeter av utnyttjat utrymme inklusive yta för båthus eller båtunderhåll.

Varvsavgiften för sommarförvaring vid  renovering eller annan av styrelsen godkänd anledning är 50 Kr per kvadratmeter av utnyttjat utrymme inklusive yta för båthus eller båtunderhåll.

Varvsavgiften för ej sjösatt båt där sommarförvaring inte godkänts av styrelsen är 2000 kr per år. Avser man inte sjösätta sin båt senast den 1 juli skall ansökan om avgiftsbefrielse lämnas till styrelsen för godkännande. Lämnas ingen ansökan in debiteras avgiften.

Varvsavgifter för sommarförvaring av båtvagn på varvet är 500 Kr.

Sjösättning och torrsättning

Avgiften för sjö-eller torrsättning med kran och godkänd kranförare är 300 Kr plus 100 Kr kontant till kranföraren.

Sommarplats vagn.

Om du är medlem i HSS men har båten vinterförvarad på annan plats kan du förvara din vagn på HSS varv under sommaren om plats finns tillgänglig. Kostnaden är 500 Kr per år och du skall vara registrerad i en lista som finns i Varvsboden där du även hämtar en vit bricka som du skall sätta på din vagn.

Vaktbot

Vaktboten vid uteblivet vakthållningspass är 600 Kr per pass.

Nyckeltagg.

Medlemmar i HSS kan kvittera ut en nyckeltagg till priset av 200 Kr. Kontakta medlemsansvarig,

Betalningsrutiner

Medlemsavgifter, pantavgift, bryggavgifter, bojavgifter och varvsavgifter faktureras av HSS efter genomfört årsmöte.

Avgifter för sjö-eller torrsättning samt sommarplats vagn betalas via Swish vid genomförande enligt QR-kod i Varvsstugan.

Vaktboten faktureras av HSS.

Övrigt

Förtydligande av ovan nämnda avgifter kan läsas genom denna länk.

Åk till toppen