HSS avgifter för 2024, beslutade på årsmöte i januari 2024-01-18

Medlemsavgift, aktiv senior 600 SEK
Medlemsavgift, passiv senior 300 SEK
Medlemsavgift, junior, 0–16 år 30 SEK
Bryggavgift, Evedal, breddbaserat (samma avgift oavsett brygga)
Bryggplats Evedal 500 SEK x platsbredd 500 SEK/breddmeter och år
Exempel på platsbredder: Avgiften enligt nedan:
2,0 meter 1000 SEK
2,5 meter 1250 SEK
3,0 meter 1500 SEK
3,5 meter 1750 SEK
4,0 meter 2000 SEK
   
Bojavgift (svajplats), Evedal 700 SEK
Varvsplatsavgift, vinter 1/10–31/5 50 SEK/m2
Varvsplatsavgift, sommar 1/6–30/9 50 SEK/m2
Båtavgift varv sommar 2000 SEK
Vaktbot (uteblivit från vaktpass) 1000 SEK per tillfälle
Båtvagn sommaruppställning på varvet 500 SEK/säsong
Lyft med fast kran på varvet (medlem) 300 SEK/lyft
Brygg- och bojkö, engångsavgift 500 SEK
Avgift nyckeltagg 200 SEK
Verksamhetspant 400 SEK
Frivillig avgift för el 500 SEK/säsong

 

Förtydligande av avgifter HSS

Medlemsavgift senior aktiv
Den här avgiften ger tillgång till föreningens anläggningar och möjlighet till att få tillgång till dessa förmåner inom föreningen.

 • Kvittera ut en egen nyckeltagg till HSS anläggningar.
  Nyckeltagg kan mot en avgift utkvitteras hos medlemsansvarig. Denna nyckeltagg passar till Sjöborgen, Bergö och sjösättningsramperna.
 • Hyra en hamnplats i Evedal.
 • Hyra en vinteruppläggningsplats på varvet.
 • Medlemstidningen UfH.
 • Tidningen Båtliv (via vår anslutning till Båtunionen).
 • Rätt att delta i kurser, medlemsmöten och andra arrangemang.

Går du med som medlem efter 1/10 ingår nästkommande år i avgiften men du har ingen rösträtt vid årsmötet för aktuellt år.

Aktiv medlem är skyldig att erlägga verksamhetspant som återfås genom rabatt efterföljande år vid deltagande i av HSS anordnade pantaktiviteter, t.ex. varvsstädning.

Medlemsavgift senior passiv 
Denna typ av medlemskap är till för dig som inte nyttjar föreningens anläggningar.
Detta ingår för passiv seniormedlem:

 • Du får stå i brygg- och bojkö.
 • Medlemstidningen UfH
 • Tidningen Båtliv (via vår anslutning till Båtunionen)
 • Rätt att delta i kurser, medlemsmöten och andra arrangemang

Medlemsavgift, junior
Gäller till och med det år du fyller 16 år.

Avgifter bryggplats/bojplats
Detta visar på avgifterna du får betala när du har blivit tilldelad boj eller bryggplats i hamnen. Om du har bojplats har du också rätt att förvara din privata jolle vid gamla sjösättningsrampen. Har du båtplats i Evedals hamn ska du också uppfylla medlems skyldighet kring vaktgång.

Brygg- och bojplatser fördelas av Hamnsektionen efter upprättad kölista.

Priset för bryggplats är bredd-baserat. Se räkneexempel ihop med avgifterna.

Medlem svarar själv för godkända bojar och sänke. För medlemmar på svajplats har HSS jollar att låna ut.

På bryggor med bommar eller stolpar betalas och ägs den inre bommen/stolpen av bryggplatsinnehavaren. Vid erhållande av bryggplats med bom/stolpe måste den inre bommen/stolpen betalas enligt fastställd nedskrivningsplan. Kontakta Hamnsektionen för information.

På bryggor utan bommar samt på svajplatser betalas och ägs förtöjningsutrustningen av bryggplats- eller svajplatsinnehavaren.

Avgift brygg- och bojkö
Detta är en engångsavgift för att få stå i brygg- och/eller bojkö.

Medlems skyldigheter avseende vaktgång
Om Du en vinter har förvarat båt på varvet är Du skyldig att genomföra ett vaktpass under efterföljande vaktsäsong.
Om Du har avtal på bojplats eller bryggplats är Du skyldig att genomföra högst två vaktpass per båtsäsong från och med den båtsäsong du tecknar avtalet.
Om du vinterförvarar båt OCH har hamnplats är din skyldighet att gå vakt begränsad till högst två vaktpass per båtsäsong.

Uteblivit från vaktpass
Om du inte kommer och genomför ditt vaktpass kommer du att bli debiterad en avgift, vaktbot. Vaktgång är en skyldighet om du har din båt i vår hamn eller förvarar den på varvet.

Årsmötet 2024 beslutade följande gällande missat vaktpass:

 • Avgiftstrappa:
 • Missat vaktpass första gången: 1000 SEK
 • Missar man sitt vaktpass en andra gång, inom en 5-årsperiod från det första missade vaktpasset, så blir vaktboten 1500 SEK.
 • Missar man även en tredje gång, inom 5 år från det första missade vaktpasset så rapporterar vaktsektionen detta till styrelsen. Styrelsen vidtar åtgärder enligt stadgarna.
 • Undantag sker om man har hyrt ut sin båtplats i andra hand. Då är det den personen som hyr platsen i andra hand som ansvarar för vaktgången.
 • Loggbok förs av vaktsektionen över missade vaktpass.
 • HSS inför ett andrahandskontrakt för hyrning av båtplats. Den som innehar detta kontrakt är skyldig att betala missat vaktpass.

Varvsplats
Plats på varvet anvisas av Varvssektionen. Avgiften beräknas efter utnyttjat utrymme i antal m2 och påföres efterföljande års medlemsavgift.
Ytan beräknas enligt följande: den totala yta som upptas av båt samt vagn, alternativt vagga plus 1 meter tillägg på längd och bredd.

Varvsplats vinter
Avgiften du betalar för att ha båten uppställd på varvet för vinterförvaring.
I varvsavgiften ingår att du sommartid får förvara det material du använt till täckning. Sådant förvarar du på varvet på anvisad plats, t.ex. reglar och presenningar. Även sommarförvaring av vagga/trailer/vagn ingår. Det skydd du byggt ska sommartid vara nedmonterat och stuvas undan på ett kompakt sätt på anvisad plats. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

Varvsplats sommar
Denna avgift kommer du att få betala om du av någon anledning utnyttjar din varvsplatsyta även under sommaren. Observera att om du inte sjösatt båten efter 1 juli kommer dessutom förhöjd varvsavgift att debiteras.

Varvsavgift sommar debiteras då din båt/ditt båthus belägger varvsplatsen sommartid på ett sätt som gör att ytan är blockerad för annan användning. Behovet ska i förväg meddelas till Varvssektionen. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på båt, motor eller annan utrustning.

Båtavgift varv sommar (Båtar som förvaras på varvet sommartid)

 1. Alla båtar som förvaras på av HSS arrenderat varvsområde mellan sjösättning och torrsättning skall belastas av en ”Båtavgift varv sommar” om inte undantag beviljats av HSS styrelse enligt nedanstående punkter.
 2. Med ”Båt” avses alla farkoster som kan bära person eller gods på vatten.
 3. Ägare till båtar som kvarligger på HSS Varv Evedal efter den 1 juli måste senast den
  15 juni anmäla till styrelsen att sjösättning inte kommer att ske samt meddela styrelsen en plan hur båten avses användas de närmaste två åren, om inte motiveringen inkommer till 15 juni ska automatiskt varvsavgift sommar erläggas.
 4. Styrelsen beslutar därefter om det finns grund för avgiftsbefrielse för renovering eller annan orsak. Erhålls inte befrielse skall avgiften ”Varvsavgift sommar vid ej sjösatt båt” betalas.
 5. Styrelsens beslut skall utgå från att HSS Varv är en plats där båtar förvaras, repareras och utvecklas. Beslut fattas efter samråd med Varvssektionen.
 6. Styrelsens beslut protokollförs och delges båtägaren tillsammans med faktura på avgiften.
 7. Båtar som tillhör HSS medlemmar och har sjösatts men behöver repareras eller på annat sätt åtgärdas kan förvaras på av varvssektionen anvisad plats och tid utan kostnad.

Sommarförvaring av trailer på varvet
Avgiften debiteras för trailer/båtvagn till båt som vinterförvaras på annan plats än varvet. Trailern kommer att ställas undan tillsammans med andra. Det kan alltså vara något besvärligt att ha tillgång till trailern under sommaren. Varvssektionen stuvar undan dessa och kan också hjälpa till att ta fram dem. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

Verksamhetspant
Verksamhetspant debiteras aktiv medlem i samband med medlemsfakturering av övriga avgifter. Årets kalender kommer att innehålla ett antal aktiviteter som berättigar medlemmen till återbetalning av panten. Övriga aktiviteter annonseras på hemsidan och via mailutskick. Återbetalning av panten sker genom rabatt efterföljande år. Verksamhetspanten skall inte ses som en extra medlemsavgift utan är tänkt att stimulera medlemmar till att delta aktivt i föreningens arbete. Syftet med panten är att skapa trevnad genom att vi blir fler som kommer ihåg våra verksamhetsdagar, och därigenom leder till en jämnare fördelning av bördorna. Om du inte kan delta i någon pantaktivitet förverkas din pant för året vid verksamhetsårets slut (31/12) och tillfaller föreningens kassa.

Lyft med fast kran
Avgiften tas ut vid lyft av medlems båt upp till 5,5 ton.
Vid lyft skall en av HSS utbildad och godkänd kranförare genomföra lyftet. Båtägaren ska se till att det finns personer som kan hjälpa till med lyftet. Lyftet skall protokollföras i ”Kran-/truckboken”. Lyftet sker på båtägarens egen risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på person eller egendom vid lyft. Lyftet betalas direkt via föreningens Swish-nummer. Kranföraren ställer upp på egen tid och ersätts om så önskas med 100 SEK vid lyftet.

Nyckeltagg till HSS
Egen nyckeltagg till HSS anläggningar kan erhållas av en aktiv HSS-medlem mot en avgift utan deposition hos medlemsansvarig. Denna nyckeltagg passar till Sjöborgen, Bergö och sjösättningsramperna.

Ett kontrakt upprättas där det tydligt framgår vilka regler som gäller och vad som händer när dessa regler bryts.

Din erhållna nyckeltagg är ett värdeföremål! Den representerar det sammanlagda värdet av allt det som förvaras i de utrymmen till vilka taggen passar.

Regler för innehav av nyckeltagg
Du är som tagginnehavare skyldig:
⮚ att handha och förvara kvitterad tagg på betryggande sätt,
⮚ att omedelbart underrätta HSS medlemsansvarig vid eventuell förlust,
⮚ att vid misstanke om otillbörligt utnyttjande av taggen medverka till att utredningen ej försvåras.

OBS! Nyckeltaggen är personlig och får endast innehas av registrerad HSS-medlem och taggen får ej lånas ut i andra hand. Vid medlemskaps upphörande skall taggen förstöras.

Det är ett förtroende med ansvar och krav som är kopplat med kvittering och mottagande av HSS-nyckeltagg. Förvara och bruka den väl!

Frivillig avgift för el
Eftersom hamnlivet utvecklats där allt fler har större båtar som använder betydligt mer el än vad som tidigare varit vanligt måste HSS se över avgifterna för el.

HSS har därför beslutat att de som har sin båt ansluten till bryggornas eluttag mer eller mindre kontinuerligt uppmanas att betala in en frivillig avgift baserad på hur mycket energi man bedömer att man förbrukat utöver det vi benämner ”temporär laddning av batterier”. Observera att ”temporär laddning av batterier” inte är avsedd att driva kylskåp, värme, kyla eller annan förbrukare.

Hamnsektionen har vid bryggvandringar och övrig närvaro i hamnen noterat vilka båtar som har elkabel ansluten och ett brev skickas till de som under säsongen har använt mer el än vad som ingår i bryggavgiften.

Betalningsrutiner
Medlemsavgifter, pantavgift, bryggavgifter, bojavgifter och varvsavgifter faktureras av HSS efter genomfört årsmöte.

Avgifter för sjö- eller torrsättning, sommarplats vagn samt nyckeltagg betalas via Swish vid genomförande enligt QR-kod i Varvsstugan.

Vaktboten faktureras av HSS.

Åk till toppen