STADGAR FÖR HELGASJÖNS SEGELSÄLLSKAP


1 Namn
Helgasjöns Segelsällskap (HSS), bildad 1946, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst i Helgasjöns farvatten.

2 Ändamål och syfte
• Helgasjöns segelsällskap är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båt och friluftsliv i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.
• att erbjuda en verksamhet med avgifter som är anpassade för att klara av föreningens skötsel och framtida investeringsbehov och som gör det möjligt för så många som möjligt att vara medlemmar i föreningen och ta del av båt och friluftsliv.
• att i vår verksamhet verka för att utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet
• att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt
• att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara
• att på sällskapets klubbholme – Bergö – ge medlemmarna möjlighet till friluftsliv och rekreation
• Sällskapet är en ideell förening vars namn och firma skall vara Helgasjöns segelsällskap
• Sällskapet har särskilda ordningsföreskrifter som finns tillgängliga på föreningens hemsida.

Varje medlem godkänner genom ansökan om medlemskap att följa dessa. 

3 Medlemskap
3.1 Medlemskap erhålls efter ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
3.2 Medlemskap kan förekomma som; Seniormedlem, juniormedlem (<16 år) och hedersmedlem och avser kalenderår.
3.3 Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
3.4 Medlem som inte inom en månad efter en extra avisering (påminnelse) från kassören erlägger föreskrivna avgifter anses ha utträtt ur sällskapet.
3.5 Medlemskap som erhålls efter den 1:e oktober är befriat från medlemsavgift för innevarande år och berättigar ej till rösträtt vid årsmöte.
3.6 Medlems uteslutning. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som icke erlagt fastställda avgifter, bryter mot ingångna kontrakt eller som uppträder oskickligt på sådant sätt att Sällskapets eller medlemmarnas an¬seende, intressen eller egendom skadas. Uteslutning görs skriftligen och med en bifogad motivering. Besvär mot uteslutning kan göras skriftligen och skall inkomma till styrelsen senast 30 dagar efter det att beslut om uteslutning lämnats. Besvären behandlas på nästkommande årsmöte. För en uteslutnings giltighet efter besvär vid årsmötet krävs 2/3 majoritet.

I kallelse till årsmöte skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas.

4 Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är: Årsmöte, Extra årsmöte, Styrelse

5 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.

6 Avgifter
Avgifter till Sällskapet fastställes av årsmötet.

7 Årsmöte
7.1 Årsmöte avhålls årligen under perioden 1/1–31/1 och skall utlysas sex veckor före dess avhållande.
7.2 Motioner och ärenden till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den
15 november.
7.3 Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg.
7.4 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
7.5 Årsmötets dagordning skall upptaga;
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Kassaberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgifter för kommande år
10. Val av ordförande och vice ordförande
11. Val av sekreterare, kassör och en eller två övriga ledamöter
12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av övriga funktionärer
14. Val av två revisorer
15. Val av en revisorssuppleant
16. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17. Motioner till årsmötet
18. Mötets avslutande

8 Röstning
Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall att någon fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

9 Extra årsmöte
9.1 Extra årsmötet hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av Sällskapets medlemmar gör framställan härom.
9.2 Kallelse till extra årsmöte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

10 Styrelse
10.1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar
att representera Sällskapet.
att vara Sällskapets verkställande organ.
att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.
att upprätta berättelse om Sällskapets verksamhet samt föreslå inkomst- och utgiftsstat.
att förvalta Sällskapets medel och bära ansvar för dess ekonomi.
att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
10.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör och en eller två övriga ledamöter vilka väljs för en tid av ett år i taget.
10.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre personer, som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta styrelsens löpande ärenden.
10.4 Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande.
10.5 Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning.
10.6 Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera person för visst styrelseuppdrag, dock ej ordförandeskap. Dessa har ej rösträtt. Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer.

11 Revision
11.1 Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer. Dessa, jämte en suppleant väljs för en tid av ett år.
11.2 Kassören eller styrelseledamot skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna snarast möjligt efter verksamhetsårets slut.
11.3 Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

12 Valberedning
12.1 Valberedningen består av sex personer/sektioner, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. Sektionerna byts på ett rullande schema varje år. Senast den 1:a maj utser de berörda sektionerna en representant och senast den 1:a oktober redovisar de ett förslag till styrelsen inför årsmötet.
En av sektionerna utses av årsmötet till att vara sammankallande.
12.2 Valberedningen skall senast den 30/9 tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

13 Firmateckning
Sällskapet som firma tecknas av ordförande och kassören, alternativt av styrelsen utsedd styrelseledamot, var för sig.

14 Emblem, standar och andra igenkänningstecken
Sällskapets emblem, standar och andra igenkänningstecken fastställes av årsmötet.

15 Stadgeändring
För ändring av Sällskapets stadgar erfordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra följande årsmöten eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelse angivas att stadgeändring föreligger.

16 Sällskapets upplösning
16.1 Beslut om Sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
I kallelse till dessa skall anges att förslag om Sällskapets upplösning föreligger.
16.2 I händelse av Sällskapets upplösning skall Sällskapets tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagna fritidsbåtlivet på Helgasjön. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Stadgar antagna vid det ordinarie årsmötet 18/1–2024.
Ersätter stadgar antagna 1946, (reviderade 1978, 1984, 1991, 2016, 2019 och 2022).

Åk till toppen