Frågor och svar avs Hamnen

1. Hur ställer man sig i Brygg- och Bojkön ?

Medlemmar i HSS (både passiv och aktiv) kan ställa sig i Brygg- och Bojkö genom att anmäla detta till hamn@hss.se och betala in en engångsavgift på 500 Kr. Betala via swich 1233578689 eller till HSS bankgiro 5429-7403. Köpositionen baseras på datum då avgiften betalas.

2. Hur går det till att få en brygg- eller bojplats ?

Lediga bryggplatser annonseras ut på hemsidan med beskrivning av bredd och ungefärligt djup, samt övriga data av intresse för platsen. Annonsens giltlighettid anges och är normalt 14 dagar. Är man intresserad sänder man en ansökan till hamn@hss.se där aktuell plats anges tillsammans med namn och medlemsnummer. Det är endast tillåtet att söka en plats per mail, anger man flera kommer bara den plats som står först att registreras.

Den sökande som har längst tid i kön erhåller platsen  efter annonstidens utgång. Man måste acceptera platsen och när så skett stryks man ur kön. Accepterar man inte en erhållen sökt plats stryks man ur bryggkön.

3. Vad gäller när man har erhållit en brygg- eller bojplats ?

Man stryks ur bryggkön och en faktura kommer att sändas ut av HSS. Har bryggplatsen bommar/stolpe skall den inre bommen/stolpen köpas av den som lämnar platsen enligt nedskrivningsplan. Priset kommer att anges i annonsen och detta är en förutsättning för att få platsen. Har platsen fötöjning med boj skall utrustningen köpas av den som lämnar platsen.

Man kommer att få ett Båtplatsavtal där förtöjd båt skall anges och ordningsregler mm godkännas.

4. Kan man bli av med sin bryggplats ?

Ja. Om man inte betalar sin bryggavgift. Upprepade brott mot hamnens ordningsregler kommer att innebära att man blir av med sin plats efter varning.

5. Hur gör jag om jag tillfälligt inte kommer att nyttja min plats ?

Det är tillåtet att hyra ut sin plats i totalt 5 år, dock högst 2 år i rad. Anmälan görs till hamn@hss.se som förmedlar platsen till sökande av 2:a hands platser.

Uthyrning fördedlas av HSS och den maximala kostnaden är densamma som betalats till HSS. Uthyraren ansvarar för att vaktgång genomförs och det normala är att man kommer överens att den som hyr tar vaktpasset.

6. Kan jag låna ut min plats till en god vän eller annan person ?

Svar nej. Endast den båt som är angiven i båtplatsavtaler för förtöjas på aktuell plats.
Används båten tillfälligt på annan plats kan bryggplatsen lånas ut till annan HSS medlem och Hamnsektionen skall informeras. Vid osäkerhet skall Hamnsektionen kontaktas.

7. Hur gör jag om jag vill byta plats, tex på grund av byte av båt ?

Om man vill byta bryggplats skall man vara anmäld i bryggkön och erhåller då två års bonus, dock längst den tid man haft sin bryggplats. Därefter söker man lediga bryggplatser på annonser enligt ovan. Ett andra sätt är att själv komma överens med en annan medlem om ett byte och anmäla detta för beslut inom Hamnsektionen.

8. Hur gör jag om jag vill lämna tillbaka min bryggplats men stanna kvar inom HSS.

Vill du lämna din bryggplats åter till HSS men stanna kvar inom HSS och ev få behov av en bryggplats i framtiden skall du anmäla detta till Hamnsektionen och ställa dig i bryggkön. Du kommer då att erhålla 4 års bonus på anmälningsdatum.

9. Hur ansöker jag om en plats att hyra i 2:a hand ?

Medlemmar som står i HSS bryggkö kan anmäla intresse att deltaga i utlottningen under januari månad aktuellt år. Anmälan görs till hamn@hss.se. Lottning sker under februari och ledaga platser fördelas efterhand som platser lämnas in för uthyrning i 2:a hand.

10. Vad gäller avs kättingkontroll ?

HSS Hamnsektion kontrollerar boj, kätting och schacklar vart annat år med dykare. En tolk används och kan den föras över bojtenen, schackel eller kätting är utrustningen underkänd och platsen får inte användas nästkommande säsong.

Underkänd utrustning kan åtgärdas genom att låna HSS bojflotte eller genon att kontraktera extern part. Kätting och schacklar kan köpas av HSS till självkostnadspris i mån av tillgång.

Åk till toppen