Förtydligande av avgifter Helgasjöns Segelsällskap.

Medlemsavgift senior aktiv

Den här avgiften ger tillgång till föreningens anläggningar och möjlighet till att kvittera ut nyckeltagg. Du får även tidningen Båtliv och föreningens egen tidning. Går du med som medlem efter 1/10 ingår nästkommande år i avgiften men du har ingen rösträtt vid årsmötet för aktuellt år.

Medlemsavgift senior passiv

Den här avgiften tillåter att du står i bryggkö och får tillgång till klubbtidning. Denna typ av medlemskap är till för dig som inte nyttjar föreningens anläggningar.

Medlemsavgift, junior

Gäller till och med det år du fyller 16 år.

Avgifter bryggplats/bojplats

Detta visar på avgifterna du får betala när du har blivit tilldelad boj eller bryggplats i hamnen. Om du har bojplats har du också rätt att förvara din privata jolle vid gamla sjösättningsrampen. Nyttjar du något av detta ska du också uppfylla medlems skyldighet kring vaktgång.

Medlems skyldigheter avseende vaktgång

Om du en vinter har förvarat båt på varvet är du skyldig att genomföra anvisade vaktpass under efterföljande vaktsäsong.

Om du har avtal på bojplats eller bryggplats är du skyldig att genomföra högst två vaktpass per båtsäsong från och med den båtsäsong du tecknar avtalet.

Om du vinterförvarar båt och har hamnplats är din vaktskyldighet begränsad till högst två vaktpass per båtsäsong.

Varvsplats vinter

Avgiften du betalar för att ha båten uppställd på varvet för vinterförvaring. I varvsavgiften ingår att du sommartid får förvara det material du använt till täckning. Sådant förvarar du på varvet på anvisad plats, t.ex. reglar och presenningar. Även sommarförvaring av vagga/trailer/vagn ingår. Det skydd du byggt ska sommartid vara nedmonterat och stuvas undan på ett kompakt sätt på anvisad plats. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

Varvsplats sommar

Denna avgift kommer du att få betala om du av någon anledning utnyttjar din varvsplatsyta även under sommaren. Observera att om du inte sjösatt båten den 1 juli kommer dessutom Varvsavgift Sommar att debiteras om inte avgiftsbefrielse beviljats av styrelsen.

Varvsavgift sommar debiteras då din båt/båtsuppställningsutrustning belägger varvsplatsen sommartid på ett sätt som gör att ytan är blockerad för annan användning. Behovet ska i förväg meddelas till varvschefen. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på båt, motor eller annan utrustning.

Varvsavgift sommar (Båtar mm som förvaras på varvet sommartid)

Ägare till båtar som kvarligger på HSS Varv Evedal efter den 1 juli måste senast den 1 juli anmäla till styrelsen att sjösättning inte kommer att ske samt meddela styrelsen en plan hur båten avses användas de närmaste två åren.

Styrelsen beslutar därefter om det finns grund för avgiftsbefrielse för renovering eller annan orsak. Erhålls inte befrielse skall avgiften ”Varvsavgift sommar vid ej sjösatt båt” betalas. Om inte motiveringen inkommer till 1 juli ska automatiskt varvsavgift sommar erläggas.

Styrelsens beslut skall utgå från att HSS Varv är en plats där båtar förvaras, repareras och utvecklas. Beslut fattas efter samråd med Varvssektionen.

Styrelsens beslut protokollförs och delges båtägaren tillsammans med faktura på avgiften.


Uteblivit från vaktpass

Om du inte kommer och genomför ditt vaktpass kommer du att bli debiterad den här avgiften. Det ditt ansvar att vaktpasset genomförs och byte av vaktpass är godkänt. Vaktgång är en skyldighet om du har din båt i vår hamn eller förvarar den på varvet.

 

Sommarförvaring av trailer på varvet

Avgiften debiteras för trailer/båtvagn till båt som vinterförvaras på annan plats än varvet. Trailern kommer att ställas undan tillsammans med andra. Det kan alltså vara något besvärligt att ha tillgång till trailern under sommaren. Varvschef stuvar undan dessa och kan också hjälpa till att ta fram dem. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning. Trailern/båtvagnen skall vara tydligt märkt med medlemsnummer och namn. Ej märkta trailers/båtvagnar kommer att anmälas till Polisen som hittegods.

 

Verksamhetspant

Verksamhetspant debiteras aktiv medlem i samband med medlemsfakturering av övriga avgifter. Den återfås genom en rabatt på pantavgiften nästkommande år vid medverkan på aktiviteter som annonseras i UfH, och/eller på hemsidan. Verksamhetspanten skall inte ses som en extra medlemsavgift utan är tänkt att stimulera medlemmar till att delta aktivt i föreningens arbete.

 

Lyft med fast kran

Avgiften för lyft är 200 kr och tas ut vid lyft av medlems båt upp till 5,5 ton. Vid lyft skall en av HSS utbildad och godkänd kranförare genomföra lyftet. Båtägaren ska se till att det finns personer som kan hjälpa till med lyftet. Lyftet skall protokollföras i "Kranboken". Lyftet sker på båtägarens egen risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på person eller egendom vid lyft. Kranföraren ställer upp på egen tid och ersätts med 100 Kr kontant vid lyftet.

Åk till toppen