Kallelse till HSS Årsmöte 2022

onsdagen den 19/1 kl.19:00
TEAMS-Möte.

 

Årsmötets dagordning

 

1.      Årsmötets öppnande

2.      Årsmötets stadgeenliga utlysande

3.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.      Va lav två justerare tillika rösträknare

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse

6.      Kassaberättelse

7.      Revisionsberättelse

8.      Ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Fastställande av årsavgifter för kommande år.
Styrelsen föreslår följande avgifter:
Medlemsavgift, senior, aktiv: 500kr/år              oförändrad
Medlemsavgift, senior, passiv: 300kr/år            oförändrad
Medlemsavgift, junior: 30kr/år                         oförändrad
Bryggplats Evedal 40 kr x platsbredd i dm/år    oförändrad
Bojplats (“svajplats”) Evedal: 600kr/år             oförändrad
Varvsplatsavgift, vinter 1/10-31/5: 15kr/kvm   oförändrad
Varvsplatsavgift, sommar 1/6-30/9: 15kr/kvm  oförändrad
Båtavgift varv sommar**: 1500 kr                   oförändrad
Vaktbot (uteblivit vaktpass): 600kr per pass     oförändrad
Båtvagn sommaruppställning på varvet: 200kr  oförändrad
Verksamhetspant: 300kr                                 oförändrad
Lyft med fast kran på varvet (medlem): 200kr  oförändrad
Brygg- och bojkö, engångsavgift: 500kr           oförändrad
Avgift nyckeltagg: 200kr                                 oförändrad

10.  Val av ordförande och vice ordförande

11.  Val av sekreterare, kassör och två styrelseledamöter

12.  Val av två styrelsesuppleanter

13.  Val av övriga funktionärer
Medlemsansvarig, Varvsansvariga, StugfogdeVarvsstugan, Hamnansvariga, Sjöfartssektion, Båtchef, Vaktansvariga,                      StugfogdarSjöborgen, Ö-fogdarBergö, Klubbmästare,                       Informationskommitté, Segelbåtssektion, Motorbåtssektion, Barn & Ungdomssektion, Utbildningssektion.

14. Val av två revisorer

15.  Val av en revisorssuppleant

16   Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

17.  Motioner till årsmötet.

18.Förslag till stadgeändring:
§7.2 ”Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senasten månad före dess avhållande.”
ändras till följande skrivning:
§7.2 ”Motioner och ärenden till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhandasenast den 15 november.”
Förslag på tillägg i § 12.2:
§12.2 Valberedningen skall senast den 30/9 tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skal löverlämna kandidatlista till styrelsensenast två veckor före årsmötet.

19.Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse,ekonomirapport, aktuella avgifter och inkomna motioner läggs ut på vår hemsida(www.hss.se) innan årsmötet.

 

Varmt Välkomna! HSS Styrelse.


Anmälan till mötet sker genom att sända ett mail till  annika.hasselblad@hss.se  och därefter erhålla en bekräftelse med en länk till mötet.AKTUELLA DOKUMENT (Uppdaterad 2022-01-16). 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen